Kuzenimin arkada??

ALINTIDIR
Kuzenimin Arkada?? ile Tatilimiz

Kuzenim ve bir arkada?? ile tatile gitmi?tik. Asl?nda biz kuzenimle gitmeye karar vermemize ra?men arkada?? Caner sonradan plan?m?za e?lik olmak istemi?ti. Daha evvel tan???p birkaç kere birlikte ayn? ortam da bulundu?umuz için kuzenim benim de ho?lanaca??m? dü?ünerek teklifini kabul etmi?ti. Beni kap?n?n önüne almaya geldiklerin de görmü?tüm Caner’i. Asl?nda çokta mesut olmasam da kuzenimin moralini bozmamak için ona hiçbir ?ey söylememi?tim. Bu çocuktan enteresan bir ?ekilde haz etmiyordum. Asl?nda oldukça karizmatik hatta ho?lanaca??m bir insan olan Caner nedense bana oldukça kaba davran?yordu. Bu kuzenimin de gözünden kaçmam?? asl?nda k?zlara çok nazik davran?p bana sebep kaba davrand???n? bilmiyordu. Hatta bunu Canerle konu?mu? çocuk fark?nda de?ilim öyle davrand???m?n demi? ve daha dikkatli olaca??n? söylemi?ti kuzenime. Tabi davran??lar?nda her hangi bir de?i?iklik görememi?tim. Yine de çok fazla üstünde durmam?? kuzenim sordu?unda mesele çüzülmü? gibi yapm??t?m. Oldukça yak?n arkada? olduklar? için benim yüzümden aralar?n?n bozulmas?n? istemiyordum. Bu yüzden oldukça onunla ayn? ortama girmemeye çal???rken ben o bizimle tatile gelmek için kuzenimi ikna etmi?ti. Sanki inatla yap?yor gibiydi ama onun oyununa gelmeyecektim. Onu hiç görmüyormu? gibi davran?yor kuzenimle ?ark?lar türküler söyleyerek yolculuk yap?yorduk. Otele vard???m?z da kuzenimle yan odalarda oda benim odam?n kar??s?nda bir odada kal?yordu. Denize gidip birlikte voleybol falan oynad?k. Yüzme yar??malar? yapt?k. Her ?ey çok güzeldi ve Caner benimle oldukça çok ilgileniyordu çok enteresan ?eyler oluyordu. Kuzenim güzel k?zarl?n pe?inden onlarla tan??maya giderken o benimle kal?p muhabbet etmeyi tercih ediyor kimseye bakm?yordu. Birkaç iltifat etmi?ti ne kadar ?a??rd???m? söyledi?im de belki baz? ?eylerin bir sebebi vard?r dedi. Tam anlamam?? olsam da bana kar?? bak??lar?nda ki o fark? görüyordum. Gece süslenip e?lenmeye gittik. Kuzenim bugün tan??t? bir k?z ile tak?l?p beni Caner’e emanet etmi?ti. Sarho? olduklar?nda k?z? koluna tak?p mekandan gittiler. Biz birlikte bir ?eyler içip sahile indik. Y?ld?zlar? seyrederken muhabbet ediyor bir yandan da içmeye devam ediyorduk. ?çkinin verdi?i bir cesaret ile olacak ki bana duygular?n? açt?. Ve öpü?meye ba?lad?k. Olanlara ?a??r?p kalm??t?m. Ama çok fazla sarho? olmu?tu onu odaya götürmem gerekiyordu. Sürekli ismimi say?kl?yor ne zamand?r beni içinde tuttu?unu söylüyordu. Odas?na gidip so?uk bir du? ald?rd?m ve yeniden öpü?meye ba?lad?k. Sonras?nda yata?a geçip ate?li bir ?ekilde sevi?tik. Arada bana olan duygular?n? söylüyor güzelli?imden ve bu güne kadar içinde tuttu?u duygular? nas?l bana çakt?rmamak için fena davrand???n? söylüyordu. Sabaha kar?? biraz kendine geldi?in de ellerinin aras?na yüzümü al?p yine öpmeye ba?lad?. Üzerime ç?k?p k?yafetlerimi ç?kart?p boynumu emmeye südyeni ç?kart?p gö?üslerimi emmeye ba?lad?. Uzun zamand?r bunu bekledi?ini söylüyor her bir hücremi tek tek öpüyordu. Am?m? yalam?? beni ç?ld?rtm??t?. Ve sonunda siki?tik. Uzun dik sikini am?ma sokup içimde katı hareketler yaparak beni mesut ediyor ve kendi de beğeni al?yordu. O tatil bizim ili?kimizin ba?lang?c? ve güzel sekslerin ba?lang?c? oldu.