Evli çiftle 2

merhabalar tekrardan. kald???m yerden devam ediyorum.
e?im çaylar? getirdi evvel elife sonra bana verdi ve yan?ma oturdu. ben televizyon seyrediyor onlarda sohbet ediyorlar kendi aralar?nda. e?im elife nas?l al??t?n m? ?ehire burada ya?am köye benziyormu dedi. elif, abla bi?ey anlamad?m ki bütün gün evdeyim mutlu zaten yorgun geliyor i?ten biliyorsun kimi gece vardiyas?nda çal???yor hiç bir yere gidemedik daha dedi. ben söze girdim isterseniz hafta sonu pikni?e gidelim mesutun izni hangi gün elif diye sordum. elif sinan abi fazla iyi olur benim için de de?i?iklik olur mutlu a soray?m ben ablama söylerim dedi. ok o vakit sen ablana söyle ben sizi götürürüm dedim. e?im iyi olur kocac?m k?z?n da kafas? da??l?r sorunlar?n? unutur biraz diye bir laf ç?kt? a?z?ndan. elif mahcup bir ?ekilde ba??n? önüne e?di yanaklar? al al oldu. ben e?ime ne oldu k?z? utand?rd?n galiba dedim. e?im de elif utanmana gerek yok sinan senin abin say?l?r dedi.
ben onay ettim e?imi elif bunlar ya?an?lan ?eyler utanmana s?k?lmana gerek yok biliyorum durumunuzu mutlu la konu?tum ben. düzelir merak etmeyin dedim.elif sadece f?s?lt?yla sa?ol abi dedi. gerçekten k?z fazla utanm?? s?k?lm??t?. ani aya?a kalkt? ruhsat istedi otur falan dedik ama gideyim abla evde i?im var dedi ve c?kt? gitti.
utand?rd?n k?z? dedim e?ime. e?im aç?lmas? laz?m. benimle konu?urken böyle de?il heralde senden fazla utand? dedi. o vakit sen biraz daha açmal?s?n yaz?k tazecik gencecik k?z yaz?k olur dedim. e?im bir kahkaha att? napay?m yani sinan. bizim sevi?melerimizden bahset taktik ver bu sadece mesutun bilinçlenmesiyle olmaz anlad???m kadar?yla elif de sevi?irken fazla mahcup davran?yor bu da mesutu strese sokuyor. asl?nda tahrik etse o?lan? belki farkl? olur dedim. hakl?s?n kocac?m ben ona bir kaç taktik veririm yar?n dedi. kar?ma hadi gel verece?in taktikleri evvel biz uygulayal?m iyice akl?nda yer etsin dedim h?nz?rca gülerek.
hmmmm diyip k?v?rtarak döşek odas?na giderken e?im biraz bekle sonra gel dedi. 5 dakka sonra odan?n kap?s?n? açt?m e?im geçen y?l evlilik y?ldönümünde ald???m seksi geceli?ini giymi? yatakta beni bekliyordu. geceli?in önü hafif aç?k dolgun gö?üslerinin yar?s? d??arda içine hiç bir ?ey giymemi?. alt taraf?n?n uclar?n? am?n?n üstünde birle?tirmi? tek baca??n? k?rarak yatakta uzan?yor. zaten elif geldi?inde sikim kaz?k gibi olmu?tu derhal yine dimdik kalkt?. h?zl?ca ç?r?lç?plak soyundum. e?imin üzerine baçaklar?m? iki yana acarak uzand?m. dudaklar?n? emmeye ba?lad?m e?imde s?rt?m? ok?uyor dilini a?z?ma sokup sokup ç?kar?yor. bu ak?am seni ba??rtarak sikecem dedim. sik kocac?m duysun taze gelin sabah kendi sorsun bana. e?imin böyle konu?mas? hem ?a??rtm?? hem a??r? tahrik etmi?ti beni. normalde k?skanç olan e?im sevi?irken eliften bahsediyordu. bu f?rsat? de?erlendirmeliydim. söyle elife kocas? böyle siksin onuda dedim. normalde ön sevi?mesiz yalamadan direkt sokmazd?m ama bu sefer fazla azm??t?m direkt am?na girdim ve pompalamaya ba?lad?m. e?im bacaklar?n? iyice iki yana açarak daha derine girmemi sa?l?yor ayn? anda da sok kocac?m daha katı diye inliyordu alt?mda.
elifi kocas? ancak böyle sikerse ate?ini söndürür yoksa k?z yanacak dedim. sikemez ki dedi. yaz?k k?z yan?yor gerçekten. anlat kocac?m ba?ka ne yaps?n mutlu elifi sikerken. baçaklar?n? omzuma ald?m yata??n ucuna çektim ayakta katı darbelerle sokmaya ba?lad?m. i?te böyle baçak omuza yaps?n. koysun dar amc?na. sikerken de konu?sun elifle. ne de… desinnn kocac?mmm dedi e?im bayg?n gözlerle.
dar amc?kl? elifim. am?na koyuyorum cay?r cay?r yan?yor am?n desin. koy kocac?m koy am?ma. koyuyorum elif ufak orospu seni. bunlar? söylerken kar?ma bakt?m tepkisini anlamak için menfi bir tepki vermedi zevkten memelerini m?nc?kl?yor kafas?n? sa?a sola sall?yor bir eliyle de kilitorisini ok?amaya devam ediyordu. tam k?vama geliyordu. bo?almaya yakla?t???n? anlad?m belini indirip kald?rmas?ndan. sik kocac?m sik beni doyur yara?a tazecik am?m? doldur derken titremeye ba?lad? ayn? anda bende daha h?zland?m bo?almaya yak?nd?m ayn? anda patlad?k. elifffff diye diye am?na ak?tt?m bütün döllerimi. üzerine kapand?m. dudaklar?n? öpmeye ba?lad?m soluk al??? hala düzelmemi? gö?sü inip kalkarken çılgın gibi dillerimiz bulu?tu.
o ak?am kar?mla 2 kere daha bo?ald?k. her seferinde ona elifmi? gibi davrand?m herhangi bir tepki vermedi. sonras?nda da bunu konu?mad?k.
sabah i?e giderken eliflerin dairesinin önünde kap? aç?ld? birden. elif, sinan abi bir dk bi?ey dicektim dedi. iki basamak a?a?? inmi?tim yine ç?kt?m. günayd?n elif dedim. elifin üzerinde dar bir kot pantolon dizlerinden 1 kar?? a?a??da onun üstünde de ak dar yakas? hafif aç?k gömlek vard?. gömle?in içinden k?rm?z? sütyen giydi?i belli oluyordu. abi annem giller köyden bir iki e?ya göndermi?ler otogardan almam laz?m mutlu arad? ?imdi gündüz vardiyas?nda çal??an arkada?? hastalanm?? gelemiyor. sinan abinin yolunun üzeri seni b?raks?n ordan taksiyle eve dönersin dedi. ne demek elif tabiki. haz?rsan gidelim dedim. tamam abi üzerime bir ?ey al?p geliyorum hemen. kap?n?n önünde bekledim. 1 dakika sonra geldi. üstüne kot mont giymi?ti. beraber apartmandan ç?kt?k.
arabama bindik. elif oturunca ete?i dizlerinden 1 kar?? kadar yukar? ç?kt?. bembeyaz teni fazla çekici görünüyordu sabah sabah bu k?z yine beni azd?rd?. sikim demir gibi oldu.
abi sana da fazla zahmet oluyor kusura bakma dedi alif. ne kusuru elif rica ederim laf? olmaz dedim elimi baca??na hafifce iki kere vurarak. derhal yanaklar? k?zard? 19 luk c?t?r taze gelinin. nas?l gidiyor bakal?m evlilik diyerek konuya girdim. bu f?rsat? iyi de?erlendirmeliydim. nas?l olsun abi i?te iyi gidiyor. köy yerinden fazla farkl? buras?. onu demedim elif benden çekinmene s?k?lmana gerek yok. dar?l?r?m bak sonra.
-yok abi ne dar?lmas? s?k?lm?yorum.
-geçen gün konu?tum mesutla. bunlar olan ?eyler heyecan yapm?? mesut. asl?nda bi doktora gitse i? derhal çözülür ama…
-evet abi ben de dedim ama gitmiyor i?te. utan?yormu?. seninle bile nas?l konu?tu ?a??rd?m do?rusu.
-erkek erke?e daha basit olur konu?mak. sen nas?l ablanla dertle?iyorsun.
-gerçekten fazla iyi ablam. fazla yard?mc? oluyor dertle?iyoruz. o da olmasa zaten ne yapar?m bilmem.
elimi yine baca??na koydum ama bu sefer derhal çekmedim. biraz ok?ad?m hafif hafif. soluk al??lar? de?i?ti derhal elifin.
-?eyy abi
-evet elif
-yok bi?ey abi
-aaa k?z hani s?k?lma yoktu sor ne soracaksan
-yok abi bo?ver. fazla özele giriyor.
-k?z?m özeli mi kald?. mesutla sizin nas?l sevi?ece?inizi konu?tuk bir saat daha ne özeli dedim.
utand? ba??n? önüne e?di. bak bir daha konu?mam seninle söyle ne söyleyeceksen.
-tamam abi hakl?s?n zaten biliyorsun durumu. ?ey dicektim
-çatlatmasana adam? elif sor ne soracaksan
-siz ablamla ilk evlendi?inizde de bizim gibi miydiniz.
-yok be elif. ilk evlendi?imizde yataktan 3 gün ç?kmad?k. sadece aş için ara verdik. sonra devam sevi?meye. elif a?z?n? ufak elleriyle kapatt? gülerek.
-vooovvv. ke?ke bizde öyle olsayd?k dedi. bu sözler istemsizce c?kt? a?z?ndan.
-sen de bunu hakediyorsun bence elif. fazla güzel seksi bir k?zs?n.
-gerçekten öylemiyim.
-öylesin tabi güzelim tazecik sin. ben olsam sabaha kadar inmezdim üstünden. bunu bilhassa söylemi?tim tepkisini ölçmek için. elife bakt?m fazla hafif duda??n? ?s?rd?. tava geliyordu bu k?z.
-te?ekkür ederim abi ablam fazla ?ansl?.
-evet ?ansl? tabi. onun üzerinden de inmiyorum
-biliyorum abi
-nerden biliyorsun bakal?m.
-?eyyy sesleriniz geliyor kimi a?a??ya da oradan.
-sizin sesleriniz hiç gelmiyor bize ama
-senin gibi olsayd? mutlu da gelirdi o vakit dedi i?veli i?veli.
bu arada otogara geldik. elif te?ekkür etti ama b?rakmad?m. ?imdi bi de taksiyle u?ra?ma hem nakit da verme. ben seni eve b?rak?r?m dedim. fazla sevindi.
1 koli ve bir çuval e?yas?n? ald?k araban?n bagaj?na koydum. eve yola ç?kt?k tekrar. elif yine yine te?ekkür ediyor.
-borçland?m sana sinan abi.
-saçmalama elif ne borcu. aram?zda laf? olmaz dedim. elifi eve b?rakt?m ve i?ime gittim.
devam? var